AC/DC 19-Inch Rack-Mount Power Supply 3U 19-Inch 80W-220W

 

 

PSM00803

80W

 V1V2V3
Outputs Model 1+ 5V/8A+ 12V/2A- 12V/2A
Outputs Model 2+ 5V/8A+ 15V/1,8A- 15V/1,8A
Ripple & Noise mVpp10mV20mV20mv
Adjust Range V14,85... 5,15V  

 

 

PSM01502

150W

 V1V2V3 (U1 and U2 connectable)
Output Voltage Model 1+ 12V- 12V +24V
Output Current Model 112A12A6,25A
Output Voltage Model 2+ 15V- 15V +30V
Output Current Model 210A10A5A

 

 

PSM02202

220W

 V1V2V3 (U1 and U2 connectable)
Output Voltage Model 1+ 12V- 12V +24V
Output Current Model 112A12A9,2A
Output Voltage Model 2+ 15V- 15V +30V
Output Current Model 210A10A7,3A